Δοκιμάστε το smoobu 14 ημέρες δωρεάν

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Από: 08/15/2014

 

1. πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της Σμιμμπού και ενός πελάτη για την παροχή λογισμικού του Σμμπού ως παρόχου υπηρεσιών εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν πρόσβασης σε δοκιμές.

2. πεδίο εφαρμογής και παροχή υπηρεσιών

2,1 η φύση, το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται από τη Λειμπού είναι το αποτέλεσμα της σύμβασης.

2,2 η σμμπού θα καταστήσει το λογισμικό διαθέσιμο για λήψη στο διαδίκτυο.

2,3 οι δηλώσεις των εργαζομένων της Σμιμμπού ή τρίτων, καθώς και οι διαφημιστικές δηλώσεις σε περίπτωση αμφιβολίας αποτελούν ένδειξη της ποιότητας της υπηρεσίας που οφείλεται μόνο αν η Σμμπού το επιβεβαιώσει γραπτώς.

2,4 η σμιμπού δικαιούται να τροποποιήσει και να προσαρμόσει το περιεχόμενο των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένου του παρεχόμενου λογισμικού, στο πλαίσιο των εξελίξεων που σχετίζονται με τη διεπαφή χρήστη, τις τεχνολογικές εξελίξεις ή το περιεχόμενο, υπό τον όρο ότι οι συμφωνημένες λειτουργίες λογισμικό δεν περιορίζεται σημαντικά από αυτό.

2,5 η σμμπού δικαιούται να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς χρηστών και να κάνει αλλαγές ως μέρος της υποστήριξης.

3. Όροι πληρωμής

3,1 εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση, ο πελάτης θα καταβάλει τα ποσά του τιμολογίου που οφείλονται στον λογαριασμό που αναγράφεται στο τιμολόγιο εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.

3,2 Εάν ο πελάτης έχει αθέτηση πληρωμής, ο Λειμπού μπορεί να εμποδίσει τις υπηρεσίες εκτός από την επιβεβαίωση των νόμιμων δικαιωμάτων καθυστέρησης.

4. υποχρεώσεις του πελάτη να συνεργάζεται

Ο πελάτης υποχρεούται να συμμετέχει καταλλήλως στην παροχή της συμβατικής υπηρεσίας.

5. διαθεσιμότητα

5,1 το σμμπού εγγυάται 98 ετήσια ελάχιστη διαθεσιμότητα απόδοσης. Ωστόσο, αυτό δεν παρέχει αντίστοιχη εγγύηση.

5,2 η διαθεσιμότητα μπορεί να περιορίζεται επιπλέον σε έκτακτες εργασίες συντήρησης.

5,3 η προϋπόθεση για τις αξιώσεις του πελάτη σε περίπτωση διακοπής της διαθεσιμότητας είναι πάντα ότι ο πελάτης η Σμιμμπού εμφανίζει αμέσως τα ελαττώματα και τα τεκμηριώνει όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε ο Σμούμπου να μπορεί να ελέγξει την αιτία του αντίστοιχου σφάλματος.

5,4 η σμμπού δεν ευθύνεται για διαταραχές διαθεσιμότητας λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας.

5,5 η σμιμμπού δεν ευθύνεται για τυχόν διαταραχές στη διαθεσιμότητα που προκαλούνται από τον πελάτη, τον πάροχο πρόσβασης, τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας του πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος που αποδίδεται στον πελάτη. “

5,6 η σμιμπού δεν ευθύνεται για τυχόν διαταραχές στις συνδέσεις των καναλιών κρατήσεων που προκαλούνται από αλλαγές στα κανάλια κρατήσεων ή με ανεπαρκή χρόνο απόκρισης των ιστοσελίδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το λογισμικό εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος και η χειροκίνητη παρέμβαση του πελάτη είναι απαραίτητη, π.χ. κατά τη διάρκεια ενός συγχρονισμού πληρότητας.

6ο θητεία

Η σύμβαση μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή. Τα τιμολόγια που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται κατά τον τερματισμό.

7. δικαιώματα χρήσης

7,1 όλα τα δικαιώματα χρήσης, τεχνογνωσίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις συμβατικές υπηρεσίες είναι ο Σμμπού. Ο σμιμμπού χορηγεί στον πελάτη ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης που περιορίζεται στη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας στο βαθμό που απαιτείται για τη συμφωνηθείσα χρήση των υπηρεσιών.

7,2 ο πελάτης συμφωνεί ότι η Σμμπού μπορεί να αξιολογεί, να επεξεργάζεται και να εκμεταλλεύεται τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα της. Ο σμιμμπού αξιολογεί την απόδοση των καναλιών κρατήσεων για να βελτιώσει τις δικές του υπηρεσίες. Δεν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων πελατών σε τρίτα μέρη ή χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς.

8. προθεσμίες και προθεσμίες

8,1 οι ημερομηνίες για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην προσφορά ή σε άλλα έγγραφα είναι γενικά μη δεσμευτικές ημερομηνίες χρονοδιαγράμματος. Οι ημερομηνίες αυτές θεωρούνται ως δεσμευτικές ημερομηνίες απόδοσης μόνο εάν ορίζονται ρητώς ως τέτοιοι.

8,2. Εάν ο Σμιμμπού εμποδίζεται να συμμορφωθεί με περίοδο επιδόσεων λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων πέραν του ελέγχου του Σμιμμπού ή των εντεταλμένα πρακτόρων του, οι περίοδοι αυτές επεκτείνονται καταλλήλως.

9. ευθύνη

9,1 η σμμπού είναι υπεύθυνη, χωρίς περιορισμό, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις για τις ζημίες που υπέστη ο πελάτης λόγω εσκεμμένης ή βαριά αμελούς συμπεριφοράς του Σμμπού ή των εντεταλτικών πρακτόρων του. Το ίδιο ισχύει για σωματικές βλάβες και ζημιές σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντος.

9,2 επιπλέον, η ευθύνη του Σμι για τις αξιώσεις αποζημίωσης είναι περιορισμένη σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

α) για ζημίες που προκαλούνται από τη Σμιμμπού μέσω ελαφριάς αμέλειας, η ευθύνη περιορίζεται στην τυπικά προβλέψιμη ζημία.

β) η ευθύνη για την ελαφρά αμέλεια της απώλειας δεδομένων από τη Σμούμπου περιορίζεται στα τυπικά έξοδα ανάκτησης που θα είχαν προκύψει σε περίπτωση τακτικής και κατάλληλης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων από τον πελάτη υπό τις παρούσες συνθήκες.

9,3 οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται επίσης ανάλογα με τον περιορισμό της υποχρέωσης αποζημίωσης για άσκοπες δαπάνες (άρθρο 284 του γερμανικού αστικού κώδικα).

9,4 οι παραπάνω περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν και για τους υποφορείς

10. αλλαγές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και στις τιμές

Ο σμούμπου δικαιούται να κάνει προσαρμογές τιμών και αλλαγές στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

10,1. Οι μεταβολές των τελών για τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ο Σμμπού στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης συμβατικής σχέσης κοινοποιούνται στον πελάτη γραπτώς εγκαίρως πριν από την αλλαγή. Ο πελάτης μπορεί να κάνει μια τέτοια αλλαγή σύμφωνα με την Παρ. 10.3. να αντικρούσω.

10,2 οι αλλαγές στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις θα κοινοποιούνται γραπτώς στον πελάτη έγκαιρα πριν από την αλλαγή. Ο πελάτης μπορεί να κάνει μια τέτοια αλλαγή σύμφωνα με την Παρ. 10.3. να αντικρούσω.

10,3 ο πελάτης έχει την αντίθεσή του σύμφωνα με την Παρ. 10,1 και 10,2 στο Σμμπού γραπτώς και εντός ενός μηνός από την παραλαβή της επικοινωνίας του Σμούμπου. Εάν ο πελάτης δεν αντιταχθεί σε εύθετο χρόνο, η προσαρμογή της τιμής ή η τροποποίηση του GTC θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην προσαρμογή της τιμής ή στη μεταβολή του GTC, η σύμβαση παραμένει αμετάβλητη. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, η Σμμπού έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με περίοδο ενός μηνός.

11. τελικές διατάξεις

11,1 δεν έχουν υποβληθεί προφορικές ή γραπτές παρεπόμενες συμφωνίες στην παρούσα σύμβαση. Οι τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα σύμβαση πρέπει να γίνονται γραπτώς για να είναι αποτελεσματικές.

11,2 η σμμπού δικαιούται να αναφέρει τον πελάτη ως αναφορά στον ιστότοπό του ή σε άλλο διαφημιστικό υλικό. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα του πελάτη.

11,3 η παρούσα σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με εξαίρεση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση αγαθών.

11,4 ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα του Σμούμπου.

11,5 σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις συμφωνηθείσες διατάξεις είναι ή καθίστανται άκυρες, η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται. Αντί της μη έγκυρης διάταξης, όπως αυτή που συμφωνήθηκε, θεωρείται ότι είναι η πλησιέστερη προς την προβλεπόμενη από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με την αρχική έννοια και τον σκοπό των αναποτελεσματικών διατάξεων.